Information

Aarresaari 20 år (1.9.2014)

Aktiv nätverksaktör

Det centrala målet för Aarresaari, dvs. nätverket för universitetens karriär- och rekryteringstjänster, är att sörja för sin nationella koordineringsuppgift inom karriär- och rekryteringsbranschen. Till nätverket hör 12 universitet runt om i Finland.

Högskolesektorn växer och förändras i snabb takt och därför är det viktigt att stärka och profilera handledningen, och alldeles särskilt karriär- och arbetslivshandledningen, som en del av genomförandet av den nationella utbildningsstrategin på ett framgångsrikt sätt.

Förändringarna i arbetslivet och recessionen påverkar också sysselsättningsmöjligheterna för dem som avlagt akademisk examen och sätter press på en skärpning av arbetslivsorienteringen i examina. En avgörande fråga är hur man ska kunna upprätthålla studerandenas kunskap om arbetslivet och arbetsmarknaden på en tillräckligt hög nivå. Universitetens karriär- och rekryteringstjänster har en viktig roll i detta.

Till de viktiga temana ur arbetsgivarsektorns perspektiv hör att det finns effektiva modeller för samarbetet mellan universiteten och arbetsgivarna samt direkta kontakter till campus. När man vill stärka arbetsgivarbilden eller planera rekrytering av nya resurser kan man gärna börja med att vända sig till karriär- och rekryteringsaktörerna i den egna regionen.

Kortfattad historik om Aarresaari och karriär- och rekryteringstjänsterna

Karriär- och rekryteringstjänstverksamheten vid universiteten i Finland inleddes hösten 1994. Alltsedan grundandet av karriär- och rekryteringstjänsterna har enheterna vid universiteten bedrivit nära samarbete och utvecklat sin verksamhet tillsammans. Det nationella nätverkandet har gjort verksamheten mer effektiv och ökat dess samhälleliga betydelse.

Till en början hade verksamheten i det nationella nätverket fria former, och samarbetet grundade sig på arrangemang av olika evenemang och projekt. År 2001 ingick universiteten ett officiellt samarbetsavtal om verksamheten i nätverket Aarresaari (Finlands akademiska karriär- och rekryteringstjänster).

Webbplatsen Aarresaari.net, som nätverket producerar, var det första riksomfattande servicekonceptet för campusrekrytering för arbetsgivare och samtidigt ett enhetligt servicesystem för studerande vid olika universitet. Aarresaari.net har de senaste åren hört till de populäraste arbets- och karriärwebbplatserna i Finland. Syftet med förnyelsen av webbplatsen 2014 är att höja Aarresaari-nätverkets profil som rekryteringskanal för universitetsstuderande.

Karriär- och rekryteringstjänsterna har en tydlig gemensam mission i verksamheten: att främja studerandenas och de nyutexaminerades möjligheter att få ändamålsenliga och högkvalitativa arbeten. För att nå målet krävs mångsidig interaktion med såväl arbetsgivare, intressegrupper och studerande som universitet.

Universitetens karriär- och rekryteringstjänster erbjuder följande tjänster:

För arbetsgivare

 • Synlighet för arbetsgivarna; företags- och karriärevenemang
 • Campusrekrytering
 • Praktik- och lärdomsprovssamarbete

För nyutexaminerade och studerande

 • Förmedling av arbetsplatser
 • Individuell handledning och grupphandledning; utbildningsutbud
 • Informationstjänster, informationsmöten, evenemang
 • Förmedling av praktikplatser samt pro gradu-/DI-avhandlingar

För universitet

 • Uppföljning av omfattningen av och kvaliteten på sysselsättningen och placeringen i arbetslivet
 • Utvecklingsåtgärder/experttjänster i fråga om undervisning och praktik
 • Stöd och genomförande av arbetslivsorienterade studier
 • Kontakter till arbetslivet/alumnkontakter

 

 
Annonsera på universiteten